تیداسان | Teadasun

درباره برند:
سربندهای قصه دار
مطالعه بیشتر
تیداسان به معنای دختر خورشید
تیداسان به معنای دختر خورشید برندی ایرانی است که برای تولید اکسسوری های جذاب ورزشی در زمستان 1397 متولد شد.
این برند با استفاده از قصه و داستانهای جذاب سعی میکند ارتباطی دوطرفه و عمیق بین محصول و مصرف کننده برقرار کند.
از اصول مهم این برند استفاده از نقوش ، مواد اولیه و داستانهای ایرانی است.
مطالعه بیشتر
آخرین مجموعه:
کلکسیون نیایش، ششمین مجموعه تیداسان
کلکسیون نیایش، ششمین مجموعه تیداسان: در این مجموعه از دعاهای ادیان مختلف برای طراحی سربندها استفاده شده است. قسمتهایی از این دعاها در داستان سربندها نوشته شده، دعایی از مسلمانها، دعایی از مسیحیان، بوداییان و ...
مطالعه بیشتر
مجموعه های گذشته: