Setipi

دوگانگی:
در مجموعه سوم از اتفاقی به نام "دوگانگی" که از دل "بحران هویت" اومده برای کانسپت طراحی‌مون استفاده کردیم و دو کیف با دو کارایی مختلف طراحی کردیم؛ یکی جلیقه‌ای که تبدیل به کیف میشه و دیگری دامنی که تبدیل به کیف میشه.
مطالعه بیشتر