Dalnoon

دیزنی:
ما با دیزنی مسافر دنیای خیال میشویم. سفری دور از واقعیت. جایی که خبری از مشکلات، پریشانی ها و سختیها نیست.
ما دیزنی را دوست داریم چون همه چیز در آن به زیبایی تصویر شده است؛ همه خوشحال اند و خبری از غم و غصه نیست؛ در جدال بین بدی و خوبی، همیشه جادو و خوبیست که پیروز میشود. ما با دیزنی خاص بودن را حس می کنیم. دیزنی جایی است که پایان خوش معنا میگیرد. پس چگونه میتوان دیزنی را دوست نداشت؟
من در این مجموعه تلاش کردم تا با الهام از کارتون های دیزنی و پالت رنگی آنها گوشواره هایی بسازم که با دیدن آنها کودکیمان را مرور کنیم. تمامی گوشواره های این مجموعه با توجه به المانهای به کار رفته در خود انیمیشن ها، ساخته شده است. تاکید این مجموعه به قسمت هایی است که کمتر به آنها توجه شده است؛ از نقش برجسته های کاخ پادشاه در زیبای خفته گرفته تا قفل صندوق مادر سفید برفی و نقوش استفاده شده در بادبان های موانا و ..
شما چه خاطره ای از دیزنی دارید؟
مطالعه بیشتر