تینا ابتهاج

مجموعه یاس:
هر قطعه ویژگی خاص خود را دارد و هیچ قطعه ای عین دیگری نیست.
ظروف لعاب دار هستن و قابل شستشو می باشد.
مطالعه بیشتر