تینا ابتهاج

مجموعه ی آهن:
در این مجموعه هر اثر ویژگی منحصر به فرد خودش را دارد و هیج کدام عین هم نیستن .
نوشته ها به صورت فی البداهه نوشته می شوند و خوانا نیستند ، در حقیقت از خط نوشته به عنوان یک عنصر زیبایی شناسی بصری استفاده شده است. هر قطعه ویژگی خاص خود را دارد و هیچ قطعه ای عین دیگری نیست.
بدنه ی ظروف بدون لعاب هستند اما سطح داخلی و لبه ی آنها پوشیده شده از لعاب مصرفی میباشد.
مطالعه بیشتر