Story of Zamin | داستان زمین

بیابان طلایی (آناهیتا،الهه‌ی آبها):
اولین مجموعه‌ی ارائه شده توسط داستان زمین این مجموعه بوده است که در آن رد عبور آب روی شن های بیابان های طلایی و نقش الهه‌ی آبها «آناهیتا» را می توان دید.

«و اما داستان ما از کجا شروع شد؟ از همین سالها، کم کم دیدیم که سرزمین ما دیگه اونقدر سبز نیست، آبی هم نیست. از بالا نگاهش کردیم ، دیدیم شده شبیه نقاشیها ولی نه نقاشیهای رنگی. آبی هاش خشک شدن، شدن رنگ زمین و خاک. بله ما عجیب غریب ترین صحراها رو داریم، ولی قشنگ ترین رودخونه ها رو هم داشتیم…این شد که موقع خلق لباسها، از روی تصویر سرزمینمون نقاشی کردیم. یه جاهاییش صحرا های عجیب و گرم، یه جاهایش یاد رودخونه ها و آب ها و بارون های قشنگ.

از همون قدیمها آب برای ما یک معجزه بود، قدرش رو می دونستیم، مثل الان نبود. در داستانها و افسانه های بی نظیرمون، یک ایزدبانوی با شکوه داشتیم که نگهبان آبان و باران بود. قدیمها یعنی وقتی هیچکی نبود ولی ما بودیم.»
مطالعه بیشتر