Story of Zamin | داستان زمین

ما، شاخه های یک درخت:
مجموعه لباس «ما، شاخه های یک درخت» ارائه شده در پاییز سال ۱۳۹۷، مجموعه ایست که با الهام از نقش درختان در نقوش تاریخی ایران و دیگر کشورها طراحی شده است. این مجموعه در دل خود داستان اشتراکات همه ی انسان های دنیا را می گوید. لباس های این مجموعه دوره های مختلف زندگی درختان را بازگو می کنند، سرسبز مانند اواخر بهار، رو به زردی مثل شهریور و سرخ و برگ‌ریزان مانند پاییز…
مطالعه بیشتر