Episode 1: Prepare yourself:
این کلکسیون RTW (prepare yourself) بخشی از یک سه گانه می¬باشد. ایده های مطرح شده حول این عبارت، پایه و اساس فلسفه طراحی و جهت¬گیری کلی مجموعه را تعیین کرده¬اند. با تمرکز بر تکه های مدولار و روش طراحی های مدرن، این مجموعه با 30 تکه برای فصل پاییز/زمستان 2020 ارائه می¬شود. از کلید واژه های اصلی این مجمعوعه، اصطلاحات "استتار شهری" و "کاربری چندگانه میباشند. در ادامه 5 تکه از مجموعه را به عنوان معرف این کلکسیون مشاهده میکنید.
مطالعه بیشتر