Samsara

سری کرانه:
#SamsaraOceanSeries
هر نسخه از این سری مانند بقیه نسخه ها و ‌مثل همه ی موج ها شبیه به هم و تکراری نیستن.
مطالعه بیشتر