Samsara

سری لایه های زمین:
همه ی کارها تک‌بوده، مانند هر قسمت از زمین که تکرار نشدنی است.
#SamsaraEarthlayersSeries
مطالعه بیشتر