تیداسان | Teadasun

کلکسیون پارسه، پنجمین مجموعه تیداسان:
کلکسیون پارسه، پنجمین مجموعه تیداسان: این مجموعه برای وطن، ایران طراحی شده. نقوش اصیل ایرانی و همچنین اشعار در وصف وطن دوستی در طراحی این سربندها به کار رفته.
مطالعه بیشتر