تیداسان | Teadasun

کلکسیون بهار آمد ، دومین مجموعه تیداسان:
در این خاک در این مزرعه پاک به جز عشق به جز مهر دگر هیچ نکاریم...
واقعیت زندگی ‌یه شوخیه...
ما به وجود هم کنار هم نیازمندیم و نه رو به روی هم... باور کنیم که داشتن همدیگه نعمتیست بزرگ...
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست...
خوشبختی فرصت لذت بردن از این دمه...
بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود...
مطالعه بیشتر