تیداسان | Teadasun

کلکسیون طلوع دختر خورشید، اولین مجموعه تیداسان:
- ققنوس من زمستونها با بقیه پرنده ها کوچ‌ نمیکنه...
- به خودم یادآوری میکنم که من چقدر ساده خوشبختم...
- من تعریف میکنم و گره ها کوچک و کوچکتر میشن...
- بگذار رویاهات رنگ بگیرن، بزرگ شن و به پرواز دربیان. تو باید از خوشی لبریز شی...
- مستم کن و از هر دو جهانم بستان...
مطالعه بیشتر