تیداسان | Teadasun

کلکسیون گرمای قرمز رنگ ، سومین مجموعه تیداسان:
آرزو میکردم بال پرواز داشتم و میتونستم همه ابرهای سیاه رو از بالای سرت کنار بزنم و بنارون رو به دورتر ها هل بدم
بهت قول میدم روشنایی که دنبالش هستی رو مثل یک پرنده پیدا خواهی کرد...
اون باید یاد بگیره که به همه چیز و همه کس میشه عاشقی کرد
من هر روز دنبال بهانه ای برای خوشبختی میگردم تا در بدیها غرق نشم.
مطالعه بیشتر