تیداسان | Teadasun

کلکسیون نیایش، ششمین مجموعه تیداسان:
کلکسیون نیایش، ششمین مجموعه تیداسان: در این مجموعه از دعاهای ادیان مختلف برای طراحی سربندها استفاده شده است. قسمتهایی از این دعاها در داستان سربندها نوشته شده، دعایی از مسلمانها، دعایی از مسیحیان، بوداییان و ...
مطالعه بیشتر