روش نگهداری دور از اجسام تیز و برنده نگهداری شود
دور از رطوت شدید نگهداری شود
جنس / مواد سازنده چرم طبیعی
+ ادامه

×