جزییات و مشخصات ?Creedy: Die! Die! Why won't you die
V: Beneath this mask there is more than flesh Mr Creedy
V: Beneath this mask there is an idea. And ideas are bulletproof

کریدی: «بمیر... بمیر... چرا نمی میری؟»
وی: «زیر این نقاب چیزی فراتر از گوشت و خون وجود داره؛ زیر این نقاب یک آرمان وجود داره آقای کریدی و آرمان ها ضدگلوله هستند.» جمله از فیلم V for Vendetta
جنس / مواد سازنده مقوا
+ ادامه

محصولات بیشتر از این فروشگاه

همه محصولات این فروشگاه (۵۲)

همه محصولات این فروشگاه (۵۲)


مرتبط با این محصول

×