جزییات و مشخصات گردنبند دست ساز از جنس فیمو و آویز منجوق می باشد.
جنس / مواد سازنده فیمو و منجوق
+ ادامه

×