خریدارهای مشتاق زیادی در گوشه و کنار اینترنت هستند که به دنبال مغازه و اجناس شما میگردند.

ایجاد گینزا مغازه 
Mobile App

آسانتر بیشتر بفروشید

محتوای شبکه اجتمأعی خودتون را به آسانترین شکل و تنها با چند کلیک قابل خرید کنید. از سادگیش لذت خواهید برد!


Delivery

بهتر دیده شوید

با قرار دادن کسب و کار خود بر روی گینزا مال، در برابر چشم خریدارهای بیشتری قرار بگیرید.